Privacyverklaring

ALGEMEEN

Voor de CGK Zutphen zijn privacy en een veilige omgeving van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de CGK Zutphen. U kunt in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de CGK Zutphen is.

Op deze pagina is alleen de algemene informatie uit de privacyverklaring te lezen. Het volledige document kunt u hier downloaden. Als er op deze pagina verwezen wordt naar bepaalde hoofdstukken of bijlagen, dan heeft dat betrekking op dit document.

OVER DE CGK EN DE AANGESLOTEN GEMEENTEN

De organisatie van de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) en de daarbij aangesloten plaatselijke gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken en gemeenten om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

ALGEMENE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de CGK Zutphen ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen onze gemeente is iedereen die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

UITGANGSPUNT

Belangrijk uitgangspunt van het beleid is dat we gegevens van leden van de CGK Zutphen vrijelijk kunnen uitwisselen op basis van het (plaatselijk) lidmaatschap. Gegevens delen met personen of instanties buiten onze leden/lidmaatschap is dus niet toegestaan en heeft expliciete toestemming nodig van de betrokkene. Behoudens de in het privacy statement genoemde gegevens uitwisseling met derden zoals de landelijke CGK organisatie, de GKV Zutphen. Zie verder hoofdstuk 4 van dit statement.

UW RECHTEN, DE PROCEDURE BIJ EEN VERZOEK EN CONTACTGEGEVENS

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij: De Kerkenraad van de CGK Zutphen

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de coördinator gegevensbescherming (privacy@cgkzutphen.nl)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

1. Het recht op dataportabiliteit.

Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.

2. Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.

3. Recht op inzage.

Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

4.Recht op rectificatie en aanvulling.

Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.

5. Het recht op beperking van de verwerking:

Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

6. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

7. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.

8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen via privacy@cgkzutphen.nl.

Wij zullen vervolgens uw verzoek behandelen. Wij zullen eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is hebben wij een maand de tijd, gerekend vanaf het moment waarop wij uw verzoek hebben ontvangen, om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zullen wij u een met redenen omklede verklaring daarover geven. Wij zullen vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moeten wij rekening houden met de privacy-rechten van anderen en met het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van onszelf.

Naast dat uw rechten in bovenstaande beschreven staan willen we u ook wijzen op uw “plichten”.

Privacy gaat in meerdere mate niet alleen over uw persoonlijk gegevens maar juist die van ons allen. Dit vraagt van u dat we met respect en zorgvuldigheid om gaan met de aan uw verstrekte gegevens als ook de op andere wijze verkregen gegevens van anderen.

De volledige privacyverklaring kunt u hier downloaden.