Giften en ANBI

Waarschijnlijk ben je bekend met het gegeven dat giften, boven een bepaalde drempelwaarde, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Hieronder vind je in het kort de spelregels die hiervoor gelden.

Gewone giften

Giften aan de kerk, als ANBI, zijn fiscaal aftrekbaar. Voor giften in het algemeen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het inkomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar. Het maximum dat de fiscus stelt aan de giften, is 10% van het drempelinkomen.

Je gift kun je overmaken op rekening NL93 RABO 037 67 989 55 ten name van Chr Geref Kerk Zutphen.

Wilt je meer informatie over het geven van een gift of een schenking aan de kerk? Neem dan contact op met de kerk via scriba@cgkzutphen.nl

Periodieke schenkingen

Vanwege de beperkingen die voor gewone giften gelden, wordt regelmatig voor een alternatief gekozen. Het is mogelijk een periodieke gift voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. Dan is zowel genoemde drempel als het maximum niet van toepassing. Tot 2014 was het verplicht dit via een notariële schenkingsakte te doen. Vanaf 2014 is een onderhandse akte voldoende.

In een onderhandse akte wordt een periodieke gift aan een door de fiscus erkende ANBI voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder drempel en maximum). De fiscus stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een onderhandse akte en heeft daarom een standaardformulier opgesteld:

  • Het formulier dient gezamenlijk (schenker en ontvanger) ingevuld en ondertekend te worden.
  • De termijn van minimaal 5 jaar is een harde eis van de fiscus, voortijdig stopzetten is niet mogelijk.
  • Het getekende exemplaar hoeft niet verzonden te worden aan de belastingdienst.
  • Voor eventuele aangiftecontrole is het belangrijk de overeenkomst zorgvuldig te bewaren.

Vraag 4 op het formulier dient als volgt te worden ingevuld:

4a Christelijke Gereformeerde Kerken Zutphen

4c RSIN/fiscaal nummer: 824147698.

Download het formulier "Overeenkomst Periodieke gift in geld" of lees alle voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

ANBI

Giften zijn alleen aftrekbaar als de instelling waaraan je die giften doet een ANBI-status heeft. Dit is een instelling die door de Belastingdienst is aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De CGK Zutphen valt, op basis van de groepsbeschikking van ons kerkgenootschap, onder de ANBI regeling. Dit betekent dat onze kerk geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan CGK Zutphen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Klik hier om de ANBI regeling en het volledige verslag van de CGK Zutphen in te kijken.

Meer informatie van de Belastingdienst over de ANBI regeling (voor kerken) is hier te vinden.